Projekt organizacji wychowania przedszkolnego

ROZDZIAŁ I

Podstawa prawda

Punkt przedszkolny zwany dalej „przedszkolem” lub „punktem przedszkolnym” działa na podstawie:

1.Ustawy o systemie oświaty z custom paper writing help dnia 7 września 1991 roku( Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania(Dz.U. z 2010r. nr 161, poz.1080, z późn. Zm.)

3. Niniejszego dokumentu.

ROZDZIAŁ II

Informacje ogólne

1. Nazwa placówki: Niepubliczny Punkt przedszkolny Mali Odkrywcy.

2. Miejsce prowadzenia punktu: ul.Gościńczyk 5, 24-100 Puławy.

3. Organ prowadzący: Spółdzielnia Socjalna INICJATYWA zarejestrowana w dn. 21.12.2013r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku,do my book report please VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492000; REGON 061635797; NIP 716 281 47 71

4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Lublinie.

ROZDZIAŁ III

Organizacja punktu przedszkolnego

§1

1. Punkt przedszkolny funkcjonuje 12 miesięcy w roku tj. od 1 września do 31 sierpnia.

2. Punkt przedszkolny pracuje w godzinach od 7 do 16  w dni robocze od poniedziałku do piątku.

3. Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć prowadzonych w punkcie przedszkolnym, w czasie których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, wynosi 3 godziny, a minimalny tygodniowy wymiar tych zajęć wynosi 12 godzin.

4. W zależności od potrzeb rodziców, czas pracy punktu przedszkolnego może być

wydłużony.

5. Punkt przedszkolny jest nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy.

§ 2

1. Nabór do Punktu Przedszkolnego odbywa się przez cały rok i jest zależny od wolnych miejsc.

2. Warunkiem zapisania dziecka do punktu przedszkolnego jest wypełnienie przez

rodzica lub opiekuna prawnego „Formularza zgłoszeniowego” oraz wpłacenie

wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3. Pierwszeństwo w przyjęciach do Punktu Przedszkolnego mają dzieci, które najwcześniej będą rozpoczynały naukę w szkole.

4. Liczba miejsc w Punkcie Przedszkolnym ustalona jest zgodnie z normami ustalonymi w rozporządzeniu i wynosi 18 osób.

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów do Punktu Przedszkolnego jest mniejsza niż liczba miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor na zasadzie powszechnej dostępności.

6. W przypadku, gdy liczba kandydatów do Punktu Przedszkolnego przekracza liczbę miejsc, dyrektor placówki powołuje Komisję ds. rekrutacji. Komisja ustala zasady i kryteria rekrutacji, z uwzględnieniem pierwszeństwa dzieci uczęszczających w roku poprzednim i rodzeństwa tych dzieci.

7. Rodzice dziecka przyjętego do przedszkola na nowy rok szkolny, którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu, zobowiązani są do złożenia pisemnej rezygnacji przed rozpoczęciem roku szkolnego. W przeciwnym razie zobowiązani są do pokrycia kosztów do czasu złożenia takiej rezygnacji.

§ 3

1. Wpisowe jest opłatą jednorazową.

2. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku.

3. Czesne oraz opłata za wyżywienie pobierane są z góry, do 10 dnia każdego miesiąca. Nie zapłacenie czesnego przez dwa kolejne miesiące powoduje skreślenie dziecka z listy. Nie zwalnia to jednak rodziców z obowiązku uregulowania zobowiązań na rzecz Punktu Przedszkolnego Mali Odkrywcy.

4. Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności lub urlopowania dziecka.

5.  Rezygnacja z usług punktu przedszkolnego może zostać złożona z miesięcznym

wyprzedzeniem, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres wypowiedzenia.

§ 4

1. Punkt przedszkolny zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci: śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek. Posiłki spożywane na terenie Punktu pochodzić będą z firmy cateringowej, a menu wywieszone będzie na tablicy informacyjnej w Punkcie Przedszkolnym.

2. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala

dyrektor placówki:

a)  stawka żywieniowa wyliczana jest przez pomnożenie kosztu posiłku przez ilość dni obecności dziecka w punkcie przedszkolnym.

b) zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka może nastąpić po

powiadomieniu placówki do godziny 8:00 danego dnia.

3. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, składa się z trzech części:

a) wpisowego, które jest opłatą jednorazową, płatną przy zgłoszeniu dziecka do

Punktu Przedszkolnego „Mali Odkrywcy”,

b) opłaty stałej – czesnego, w ramach której przedszkole zapewnia zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, kynoterapię, zajęcia logopedyczne, konsultacje z psychologiem, zajęcia w Sali doświadczania świata(koszt ustala Dyrektor na dany rok szkolny),

c) opłaty za wyżywienie – śniadanie, obiad, podwieczorek(wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor na dany rok szkolny).

 

§5

1. Ilość miejsc w punkcie przedszkolnym wynosi 18.

2. Punkt przedszkolny przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat (w ramach

zajęć przedszkolnych). W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może

przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku i jest gotowe do podjęcia nauki w punkcie przedszkolnym, Sprawdzenie, czy dziecko młodsze niż 3-letnie może zostać przyjęte odbywa się w trakcie bezpłatnego dnia adaptacyjnego.

3. Przedszkole „Mali odkrywcy”, może zapewnić swoim wychowankom(przebywającym

w przedszkolu powyżej 5 godzin)odpoczynek w postaci leżakowania jeżeli zajdzie

taka potrzeba lub na życzenie większości rodziców.

§6

1. Dyrektor placówki może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, gdy:

a) rodzice systematycznie zalegają z opłatami za przedszkole (mimo

wcześniejszych wezwań rodziców do uregulowania należności w wyznaczonym

terminie). Nie zwalnia to jednak rodziców z obowiązku uregulowania zobowiązań

na rzecz przedszkola (za każdy dzień opóźnienia w zapłacie naliczane będą

odsetki ustawowe),

b) dziecko w sposób nieusprawiedliwiony nie uczęszcza do przedszkola dłużej

niż dwa miesiące,

c) dziecko nagminnie nie przestrzega obowiązków zawartych w punkcie

„Obowiązki wychowanków”,

d) informacje podane w formularzu zgłoszeniowym dziecka są niezgodne

z prawdą.

2. Rodzic może odwołać się od decyzji Dyrektora, w terminie 14 dni od wydania decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków.

ROZDZIAŁ IV

Działalność edukacyjna

§1

1. Praca dydaktyczno –  wychowawczo i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie

programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów

zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2. Wybrany przez nauczycieli zestaw programów i podręczników obowiązuje co najmniej przez rok.

3. Realizacja podstawy programowej wynosi minimum 3 godziny dziennie.

4. Zajęcia odbywają się przy udziale całej grupy dzieci, w małych grupach oraz

Indywidualnie, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

5. Nauczyciel może być wspierany w swojej pracy przez drugiego nauczyciela lub

osobę do pomocy, a także przez praktykantów, stażystów, rodziców oraz rodziny

dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego „Mali odkrywcy”.

6. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora placówki, uwzględnia on

wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych

oraz oczekiwań rodziców.

§2

1. Punkt przedszkolny oferuje wychowankom w ramach czesnego szeroki wachlarz

zajęć dodatkowych: lingwistycznych, ruchowych, artystycznych, logopedycznych, konsultacje z psychologiem.

2. Na wniosek rodziców mogą zostać wprowadzone zajęcia dodatkowe płatne.

3. Czas trwania zajęć dodatkowych oraz dodatkowych płatnych jest dostosowany do

możliwości rozwojowych dzieci.

4. Terminy zajęć dodatkowych oraz dodatkowych płatnych ustalane są przez

Dyrektora i podane do wiadomości rodzicom dzieci.

5. Opłata za zajęcia dodatkowo płatne uiszczana jest bezpośrednio u osoby

prowadzącej dane zajęcia.

ROZDZIAŁ V

Cele i zadania punktu przedszkolnego

§1

1. Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie

oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie

programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:

a) wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi

zdolnościami i potencjałem rozwojowym,

b) sprawowanie opieki nad dziećmi z uwzględnieniem ich indywidualnych

potrzeb oraz niepełnosprawności,

c) współpracę z rodzicami oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci

i przygotowywaniu ich do kolejnych etapów kształcenia,

2. Wynikające z powyższych celów zadania realizowane są przez punkt przedszkolny

w ramach następujących obszarów pedagogicznych:

a) zapewnienie opieki i wspieranie rozwoju dziecka w przychylnym,

bezpiecznym i zdrowym otoczeniu,

b) uwzględnienie indywidualnych potrzeb i zdolności dziecka, zapewnienie

dzieciom równych szans, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości

osiągania sukcesu,

c) stwarzanie sytuacji rozwijających samodzielność dziecka oraz jego

odpowiedzialność za siebie i za najbliższe otoczenie,

d) rozbudzanie wrażliwości moralnej oraz zapoznawanie z powszechnie

panującymi zasadami i normami obyczajowymi,

e) kształtowanie zdolności spostrzegania, umożliwianie rozumienia zjawisk

zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym,

społecznym, kulturowym i technicznym,

f) wzmacnianie ciekawości poznawczej, pobudzanie do aktywności twórczej

i badawczej oraz wyrażania własnych myśli i odczuć,

g) rozwijanie wrażliwości estetycznej i higienicznej, zapewnie warunków do

rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

h) tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego

postępowania oraz zachowań prozdrowotnych,

i) rozpoznawanie specjalnych potrzeb ucznia również niepełnosprawnego,

w którym mieści się zarówno diagnoza specjalistyczna, dokonywana przez

placówki do tego upoważnione, jak i rozpoznanie pedagogiczne w przedszkolu

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

psychofizycznych danego dziecka,

j) wsparcie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co oznacza określenie odpowiednich metod i form pracy przynoszących oczekiwane efekty.

3. Szczegółowe zadania punktu przedszkolnego i sposób ich wykonania ustalany jest

w planach pracy na poszczególne miesiące.

§2

1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć:

a) dzieci przebywające w punkcie przedszkolnym są pod opieką nauczycieli, którzy organizują im zabawy oraz zajęcia dydaktyczno wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć,

b) dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe lub płatne dodatkowe

organizowane w przedszkolu znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za

prowadzenie tych zajęć,

c) nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu

dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod

względem fizycznym, jak i psychicznym,

d) każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsce przebywania dzieci (sala zajęć,

szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i pozostałe przedmioty,

e) nauczyciel, który chce opuścić grupę dzieci wyznacza innego pracownika

przedszkola na zastępstwo na czas swojej nieobecności,

f) nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni

w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi dziećmi,

g) obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku

w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie Dyrektora

i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących

symptomach (np. podwyższona temperatura),

h) w przypadku choroby dziecka nauczyciel nie zapewnia opieki nad dzieckiem,

jeżeli choroba została stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w punkcie

przedszkolnym, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka.

Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,

i) w przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez

względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności

skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,

j) w przypadku przyprowadzenia do punktu przedszkolnego dziecka z wyraźnymi objawami niedyspozycji zdrowotnej nauczyciel ma prawo do odmowy przyjęcia takiego dziecka do punktu przedszkolnego w danym dniu,

k) w przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia dziecka rodzice(na prośbę dyrektora placówki) są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego,

l) w punkcie przedszkolnym nie mogą być podawane żadne leki ani nie mogą

być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez zgody

rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.

§3

1. Placówka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki dla wszystkich osób

przebywających na jej terenie.

2. Wychowankowie punktu przedszkolnego są obowiązkowo ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice w terminie uzgodnionym z organem prowadzącym.

3. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p. ppoż.,

przepisów ruchu drogowego.

4. Wycieczki i spacery poza teren punktu przedszkolnego powinny odbywać się przy

udziale wymaganej prawnie liczbie opiekunów. Nauczyciel zobowiązany jest wpisać

cel, liczbę dzieci i opiekunów oraz przewidywany czas powrotu do „dziennika

wyjść”.

5. Dzieci mogą wyjść poza teren placówki po podpisaniu przez rodziców/prawnych opiekunów zgody na wyjścia poza teren placówki. Rodzice/prawni opiekunowie podpisują jednorazowo zgodę na wszelkie wyjścia i spacery organizowane przez punkt przedszkolny.

ROZDZIAŁ VI

Prawa i obowiązki

§1

1. Każde dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego ma zagwarantowane

prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a przede wszystkim do:

a) prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b) szacunku do wszystkich jego potrzeb, przychylnego podmiotowego traktowania,

c) ochrony przed wszystkimi wyrazami przemocy fizycznej lub psychicznej,

d) poszanowania jego godności osobistej,

e) poszanowania własności, opieki i ochrony,

f) akceptacji i tolerancji jego osoby.

§2

1. Wychowankowie punktu przedszkolnego mają obowiązek:

a) traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno

rówieśników jak i dorosłych,

b) sprzątania po sobie zabawek i odkładania ich na miejsce,

c) szanowania zabawek, sprzętów oraz otoczenia placówki,

d) przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa,

e) przestrzegania zasad grupy ustalonych wspólnie z nauczycielem.

§3

1. Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy

w danym miesiącu, które umieszczone są na tablicy ogłoszeń,

b) uzyskiwania na bieżąco kompletnej informacji na temat swojego dziecka,

c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn,

trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy

i wsparcia,

d) wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz Dyrektorowi punktu wniosków

z obserwacji pracy punktu przedszkolnego.

2. Spotkania z Rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy

wychowawcze organizowane są w punkcie przedszkolnym co najmniej 2 razy

w roku szkolnym lub częściej, na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§4

1. Do podstawowych obowiązków Rodziców dziecka należy:

a) przestrzeganie „Projektu organizacji wychowania przedszkolnego”,

b) respektowania ustaleń Dyrektora placówki,

c) poszanowanie godności dziecka,

d) wzmacnianie wysiłków punktu przedszkolnego skierowany na wszechstronny

rozwój każdego wychowanka,

e) informowanie nauczycieli i Dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy

f) przyprowadzanie do placówki dziecka zdrowego,

g) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki osobiście lub przez

upoważnioną osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, pisemne

upoważnienie zamieszczone jest w Formularzu Zgłoszeniowym Dziecka,

rodzice przyjmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka

odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę,

h) terminowe opłacanie należności za pobyt i wyżywienie dziecka w placówce,

i) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne

powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

§5

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego

rozwoju.

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele

§1

1. W punkcie przedszkolnym zatrudnieni są nauczyciele posiadający wykształcenie

i doświadczenie wymagane do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania

przedszkolnego.

2.  Nauczyciel szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3. Na jednego nauczyciela przypada 18 dzieci.

4. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem wychowania przedszkolnego oraz ponoszenia odpowiedzialności za jej jakość,

b) wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

d) stosowania kreatywnych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w punkcie przedszkolnym i poza jego terenem  w czasie wycieczek, spacerów itp.,

f) współdziałanie ze specjalistami oferującymi kompetentną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

g) dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych,

h) współpracowanie z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców/prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających z planu pracy realizowanym w danym miesiącu oraz otrzymywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

i) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

j) realizacja zaleceń Dyrektora placówki i osób kontrolujących,

k) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

l) sprawowanie opieki nad dziećmi przez cały czas pobytu dzieci w placówce, jak również w trakcie wycieczek i spacerów poza teren placówki. W trakcie zajęć dodatkowych opiekę przejmują osoby prowadzące zajęcia dodatkowe,

ł)wpisanie w dzienniku zajęć punktu nazwisk i imion dzieci uczęszczających na zajęcia, daty i miejsca ich urodzenia, nazwisk i imion  rodziców/prawnych opiekunów i adresy ich zamieszkania. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach wychowawczo-dydaktycznych.

m) potwierdzenie podpisem w dzienniku zajęć punktu przeprowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych w danym dniu.

n) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora punktu przedszkolnego, a wynikających z bieżącej działalności punktu przedszkolnego.

6. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

a) rozpoznania i ustalenia potrzeb rozwojowych danego dziecka,

b) uzgodnienia form pracy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,

c) włączenie ich w życie punktu przedszkolnego.

7. Nauczyciel mają prawo do:

a) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,

b) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,

c) współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i kart pracy,

d) swobody wyboru metod realizacji programu,

e) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

f) stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,

g) wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.

8. Nauczyciele prowadzący zajęcia w punkcie oraz inne osoby pracujące w punkcie obowiązane są posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac, wydane zgodnie z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Finansowanie

§1

1. Działalność punktu przedszkolnego finansowana jest przez:

a) rodziców –  w formie wpisowego oraz czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu,

b) dotację z budżetu gminy/miasta,

c) dotację unijną

d) darowizny oraz inne środki zewnętrzne.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§1

1. Projekt organizacji Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mali odkrywcy” obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności tejże placówki: nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi.

2. Dyrektor przedszkola może dokonywać zmian w organizacji w związku z potrzebami organizacyjnymi lub zmianą przepisów prawa.

3. Dla zapewnienia znajomości treści niniejszego dokumentu  przez  wszystkich zainteresowanych ustala się:

a) publikację projektu organizacji na stronie internetowej punktu przedszkolnego,

b) możliwość zapoznania się z projektem organizacji w placówce.

4, Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 31 marca 2014 roku.

Dodaj komentarz