Regulamin Systemu Monitoringu Wizyjnego w Spółdzielni Socjalnej INICJATYWA w Puławach

1. Regulamin systemu monitoringu wizyjnego określa warunki użytkowania systemu monitoringu wizyjnego w Spółdzielni Socjalnej INICJATYWA.

2. Podstawowym celem systemu monitoringu wizyjnego jest zwiększenie bezpieczeństwa podopiecznych i pracowników oraz ochrona przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej poprzez objęcie kontrolą przestrzeni Spółdzielni Socjalnej INICJATYWA.

3. Rejestrator monitoringu znajduje się w hallu głównym i umożliwia obserwację non-stop ewentualnych zdarzeń. Pracownicy Spółdzielni Socjalnej INICJATYWA o zdarzeniu ujawnionym przez system powiadamiają niezwłocznie dyrektora, wicedyrektora lub kierownika gospodarczego.

4. Kamery monitoringu wizyjnego nie są zainstalowane w pokoju nauczycielskim (sala terapeutów), toaletach i w szatniach, w których uczniowie dokonują pełnej zmiany odzieży oraz w pomieszczeniach gospodarczych (kuchnia, zmywalnia, magazynek).

5. System monitoringu wizyjnego w Spółdzielni Socjalnej INICJATYWA składa się z kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz budynku Spółdzielni Socjalnej INICJATYWA:
Kamera 1 – wejście główne
Kamera 2 – sala przedszkolna – część główna
Kamera 3 – sala przedszkolna – „basen”
Kamera 4 – sala – gabinet nr 1
Kamera 5 – sala – gabinet nr 2
Kamera 6 – sala – gabinet nr 3
Kamera 7 – sala – gabinet nr 4

6. W przypadku zaistnienia konieczności utrwalenia materiału filmowego na zewnętrznym nośniku, użyty w danym dniu nośnik opatruje się informacją zawierającą następujące dane:
– data,
– czas rejestracji,
– imię i nazwisko osoby utrwalającej nagrane informacje.
Nośnik powinien być zabezpieczony przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. Okres przechowywania nośnika powinien być nie krótszy niż 30 dni. Zarejestrowany obraz zdarzeń, niezawierający dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla tych postępowań podlega po upływie nie krótszym niż 30 dni zniszczeniu.
Z czynności, o której mowa, sporządza się notatkę służbową. Powinna ona zawierać w szczególności:
– Czas i miejsce zarejestrowanego obrazu zdarzeń podlegającego zniszczeniu
– Sposób zniszczenia
– Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby dokonującej zniszczenia
– Czas i miejsce zniszczenia
– Podpis osoby dokonującej zniszczenia

7. Udostępnianie i wgląd w system monitoringu wizyjnego.
Rodzice lub opiekunowie prawni wychowanków Punktu Przedszkolnego MALI ODKRYWCY oraz rodzice lub opiekunowie prawni uczestników zajęć terapeutycznych w Centrum Terapii i Diagnozy INICJATYWA mają prawo wglądu w zapis systemu monitoringu wizyjnego na miejscu w placówce po wcześniejszym złożeniu pisemnego wniosku zawierającego:
– Imię i nazwisko osoby ubiegającej o wgląd do systemu monitoringu wizyjnego,
– Adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy
– Cel/powód wglądu w zapis systemu monitoringu wizyjnego.
W pozostałych przypadkach nagranie z systemu monitoringu wizyjnego w Spółdzielni Socjalnej INICJATYWA mogą zabezpieczyć tylko i wyłącznie organy prawa (np. policja) na potrzeby prowadzonego postępowania.

8. Obraz zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego samoczynnie kasuje się po upływie 60 dni.

9. Podczas użytkowania urządzenia rejestracyjnego prowadzi się dziennik systemu, w którym dokumentuje się:
– datę i godzinę wszystkich ważnych wydarzeń zaobserwowanych w monitorach wraz z opisem reakcji na te wydarzenia
– awarie urządzenia
– wydawanie materiału archiwalnego
– udostępnianie możliwości oglądu osobom innym niż upoważnione

10. Osobami uprawnionymi do ciągłej obserwacji monitoringu są pracownicy Spółdzielni Socjalnej INICJATYWA pełniący w danych godzinach dyżury.

11. Osoba pełniąca dyżur jest zobowiązana do wpisania do zeszytu monitoringu ewentualnych zdarzeń podczas swojego dyżuru.

12. Osobami odpowiedzialnymi za sprawne funkcjonowanie bieżącego nagrywania oraz odtwarzania (w razie potrzeby) nagrań zdarzeń z monitoringu jest dyrektor placówki.

13. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym powinny być oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

Dodaj komentarz